SUNDRAW

กลุ่มสินค้า SUNDRAW ช่วยในการผลิต และดึงงานในกลุ่มม้วนโลหะ (Coils) และแท่งโลหะ (Bars) 

ประโยชน์ของ SUNDRAW
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ (Die Life)
  • เพิ่มความเที่ยงตรงของขนาด (Diameter) ชิ้นงานและเพิ่มคุณภาพ
  • เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน
ชนิดของน้ำมัน SUNDRAW