SUNFORMER

กลุ่มสินค้า SUNFORMER ช่วยหล่อลื่นในการตีขึ้นรูปโลหะ ( Forging ) 

ประโยชน์ของ SUNFORMER      - ช่วยยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ (Tool Life)
     - เพิ่มความเที่ยงตรงและแม่นยำของขนาดชิ้นงาน

ชนิดของ SUNFORMER      - น้ำมันตีขึ้นรูปโลหะ